Beskrivning av kärnkompetensen för ledare för missions- och internationellt arbete

 

Bakgrund

I detta dokument beskrivs den kärnkompetens som är kännetecknande för ledare för missions- och internationellt arbete inom Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland under hela karriären. Alla aktörer i arbetsområdet har inte samma kompetens, eftersom den personliga kompetensen för en ledare för missions- och internationellt arbete beror på personens utbildning, arbetsuppgifter, verksamhetsmiljö och arbetsmål. Kärnkompetensen består av kunskaper, färdigheter och förmågor som utnyttjas, tillämpas och utvecklas i arbetets yrkesmässiga kontexter.

Om kärnkompetensens begrepp

För att beskriva kärnkompetensen används termerna kompetens, färdighet och yrkesmässig förmåga. Kompetensen är det mest omfattande av dessa begrepp och innebär att man behärskar, tillämpar, utnyttjar och utvecklar kunskap och färdigheter samt är medveten om känslor och attityder.

Färdigheten beskriver hur kompetensen tar sig uttryck i praktiken. Ett exempel på färdigheter är självregleringsfärdigheter som möjliggör medvetet och situationsbaserat handlande.

Yrkesmässig förmåga innebär en generaliserad uppfattning om de egenskaper, attityder och den skicklighet som behövs i yrket och som förutsätts för att kompetensen ska bildas och som möjliggör kompetensutveckling. Dessutom behövs förmåga till självreflektion som gör att tjänsteinnehavaren kan bedöma sitt eget handlande. Till självreflektion hör till exempel att vara medveten om sina egna attityder, uppfattningar eller åsikter.

Kärnkompetensen utvecklas i utbildningen som leder till examen samt i arbetslivet och fortbildningen. Beskrivningen av kärnkompetensen används till exempel

 • under studietiden när den egna yrkesidentiteten och en helhetsbild av yrket bildas
 • under karriären till exempel som en spegel för yrkesidentiteten och den egna utvecklingen samt i chefsarbetet som en del av utvecklingssamtalen, kompetensutvecklingen och rekryteringen
 • när kyrkans yrken presenteras bland annat i nätverkssamarbetet
 • när utbildningen utvecklas.

Kyrkan som andlig gemenskap och uppgiften och tjänsten som ledare för missions- och internationellt arbete

Med ledare för missions- och internationellt arbete avses en tjänst eller en anställning som församlingen eller den kyrkliga samfälligheten har inrättat för uppgifterna som hör till detta arbete. Kyrkostyrelsen beslutar om de examina och den utbildning som krävs för en tjänst som ledare för missions- och internationellt arbete i församlingarna eller kyrkliga samfälligheter

Kyrkans uppgift utgör grunden och utgångspunkten för kyrkans arbete. Även uppgiften som ledare för missions- och internationellt arbete får sitt innehåll och motiveras av kyrkans uppgift. Med kyrkans uppgift avses Guds arbete i vår värld. Kyrkan förverkligar uppgiften genom att möta, kalla, tjäna och förmedla glädjebudskapet. Enligt kyrkoordningen (3 kap. 25 §) är det evangelisk-lutherska kyrkans, dess församlingars och medlemmars uppgift att sprida evangeliet bland dem som inte är kristna.

En ledare inom missions- och internationellt arbete arbetar både i lokala gemenskaper och som en del av Kristi världsvida kyrka. Ledaren arbetar i nätverken för missionsarbete och kyrkans övriga internationella arbete och utvecklar samarbetet i församlingen så att kyrkans internationella ansvar, mission och internationella diakoni syns i all församlingsverksamhet.

Till uppgiften hör att undervisa, handleda och behandla andliga frågor enligt kyrkans bekännelse. En ledare för missions- och internationellt arbete bygger upp samarbetet med lokala samfund, företag och kommunala aktörer. Till uppgiften hör också att utveckla frivilligverksamheten inom det internationella arbetet.

I arbetet som ledare för missions- och internationellt arbete behövs kännedom om kyrkans värderingar och vilja att handla utifrån dessa. Gudsförhållandet är både en kraftkälla och en förutsättning för arbetets trovärdighet. Som ett religiöst samfund har kyrkan rätt och skyldighet att värna om sina egna tolkningar av världen, människan och verkligheten.

Utifrån detta förväntas kyrkligt anställda förbinda sig till kyrkans andliga grundläggande uppgift, värderingar och trostolkningar. Att sköta det andliga livet, till exempel genom att läsa Bibeln, be och delta i församlingens gemensamma mässor, är viktiga inslag i arbetet och ett sätt att fördjupa den personliga tron.

 

Kärnkompetens för ledare för missions- och internationellt arbete

A) Interaktionskompetens B) Teologisk kompetens och värdekompetens C) Työelämä ja kehittämisosaaminen D) Kompetens inom verksamhetsmiljö och gemenskap Kyrkans mission

Kärnkompetensen för ledare för missions- och internationellt arbete består av kärnkompetensen för ett grundyrke (till exempel diakon, diakonissa, ungdomsarbetsledare), den gemensamma kärnkompetensen för kyrkliga yrken samt yrkesmässig kärnkompetens som bygger på den och kärnkompetensen för ledare för missions- och internationellt arbete. Den beskriver kärnan i yrket som skiljer det från andra yrken.

Kärnkompetensen för ledare för missions- och internationellt arbete och den gemensamma kärnkompetensen för kyrkliga yrken är indelade i fyra områden. Delområdena är teologisk kompetens och värdekompetens, interaktionskompetens, kompetens i verksamhetsmiljö och gemenskap samt arbetslivs- och utvecklingskompetens.

A) Interaktionskompetens B) Teologisk kompetens och värdekompetens C) Arbetslivs- och utvecklingskompetens D) Kompetens inom verksamhetsmiljö och gemenskap Kyrkans mission
 

Yrkeskompetens för ledare för missions- och internationellt arbete

A) Interaktionskompetens

I arbetsuppgifterna som utförs av en ledare för missions- och internationellt arbete behövs interaktionskompetens och sociala färdigheter såsom förmåga att vara närvarande, emotionell växelverkan och ett genuint intresse för andra människor. Interaktionskompetens behövs i arbetet med individer, grupper och samfund, som representant för gemenskapen och som uttolkare av tron. Interaktionskompetens förutsätter att den anställda utnyttjar sin kompetens inom dialogiskhet, växelverkan, kommunikation och handledning på ett mångsidigt och situationsmedvetet sätt med beaktande av olika kulturer och religioner.

Den anställdas yrkesskicklighet är att han eller hon utvecklar sin interaktionskompetens enligt kraven som arbetet ställer. Detta förutsätter självkännedom och identifiering av den egna verksamheten och dess konsekvenser.

Interaktionskompetens förutsätter

 • färdighet att leva som kristen på ett naturligt och hänsynsfullt sätt i en ekumenisk, mångreligiös och mångkulturell omgivning
 • färdighet att i olika situationer identifiera eventuella faktorer som orsakar konflikter
 • färdighet att bjuda in andra i gemenskapen och verksamheten
 • färdighet att bekämpa generaliseringar och stereotypier, bygga upp respektfulla möten, goda relationer till olika människor och människogrupper samt använda ett inkluderande språk
 • färdighet att introducera, handleda och utbilda församlingsmedlemmar och personer som deltar i verksamheten i ansvarsuppgifter, påverkansarbete och/eller medelsanskaffning
 • färdighet att föra svåra eller oroväckande frågor på tal på ett sporrande och uppmuntrande sätt med beaktande av olika kulturer.

B) Teologisk kompetens och värdekompetens

Teologisk kompetens förutsätter att ledaren för missions- och internationellt arbete har kunskap om och kan tolka den kristna och lutherska teologin. Den anställda förutsätts förbinda sig till kyrkans andliga grundläggande uppgift, tro och liv samt vara öppen för att möta människor som representerar olika åskådningar, övertygelser och religioner. Arbetsuppgiften omfattar kännedom om kyrkans värderingar och vilja att agera enligt dem. Det är fråga om att ha en relation till Gud, kärlek till nästan och ansvar gentemot skapelsen.

Gud förverkligar sin uppgift Missio Dei via kyrkan. På denna uppgift, dvs. den treenige Gudens verksamhet i världen, grundar sig kyrkans andliga grundläggande uppgift. Kyrkan förverkligar sin uppgift på ett helhetsbetonat sätt: genom att möta, kalla och tjäna människor samt förmedla glädjebudskapet. Till uppgiften hör socialetiskt ansvar, att handla med och för de svagaste samt att förkunna evangeliet för att skapa tro och hjälpa människor att växa som Guds avbild. En människa som kallas att ta emot evangeliet kan svara ja eller nej. Denna rätt måste alltid respekteras.

Teologisk kompetens och värdekompetens förutsätter

 • färdighet att främja förverkligandet av den kristna tron i vardagen
 • färdighet att främja kärlek till nästan, rättvisa, fred och skapelsens harmoni
 • färdighet att tolka och skapa betydelser för kristendomens innehåll i mångreligiösa kontexter
 • färdighet att lyfta fram kyrkans uppgift allt från den egna församlingen till global nivå
 • färdighet att stärka församlingens missiologiska kompetens.

C) Arbetslivs- och utvecklingskompetens

Församlingen är till sitt väsen en gemenskap som präglas av framtid och hopp. I arbetet förutsätts förmåga att leva i förändring och att handla i mångformiga och spänningsfyllda situationer. Som medlem i arbetsgemenskapen behöver den anställda färdighet att strukturera sitt arbete och ställa det i relation till församlingens strategi, mål och verksamhet.

Arbetslivs- och utvecklingskompetens förutsätter

 • förmåga att planera, genomföra, utbilda och engagera hela församlingen att inrikta sig på mission tillsammans med frivilliga och andra anställda
 • förmåga att planera, samordna och stödja församlingens missionsfostran och fostran till internationalism på lång sikt i samarbete med andra anställda och församlingsmedlemmar
 • färdighet att stärka missionsinriktningen i församlingens beslutsfattande
 • förmåga att ta hand om den egna yrkesmässiga tillväxten och arbetshälsan.

D) Kompetens inom verksamhetsmiljö och gemenskap

Församlingen arbetar i en gemenskap som anknyter till den lokala, regionala gemenskapen och till olika situationer i det mänskliga livet. Kyrkans anställda och församlingsmedlemmarna samarbetar i församlingen med olika organisationer, samfund och nätverk i samhället. I samfunden grundar sig arbetet på partnerskap, förtroende och samarbete. Människan är en del av skapelsens nätverk, där allt är beroende av varandra. Mänskligheten berörs allt mer av behovet av att förändra livsstilen på ett sätt som tryggar goda levnadsförutsättningar även för framtida generationer.

Kompetens inom verksamhetsmiljö och gemenskap förutsätter

 • färdighet att använda nätverken för kyrkans internationella arbete och dithörande redskap för att utveckla och stärka församlingens missionsinriktning
 • färdighet att stärka påverkansarbetets internationella dimension och lyfta fram internationella teman i församlingens verksamhet
 • färdighet att handla i mångkulturella gemenskaper i krissituationer
 • färdighet att beakta betydelsen av globala företeelser och deras inverkan på församlingslivet.